Douglas College - Coquitlam Campus Background Image
Image of Douglas College - Coquitlam Campus
Kinh doanh và quản trị kinh tế
Chứng chỉ Quản lý khách sạn
Chứng chỉ Quản lý khách sạn

Chứng chỉ Quản lý khách sạn

  • ID:DC10002
  • Level:2-Year Undergraduate Diploma
  • Duration:
  • Intake:

Fees (USD)

* 0

Estimated Total/program:
Apply
30
Accept letter
30
Visa
20
Fly
1

Admission Requirements

Course Information

Chứng chỉ nâng cao hai năm này chuẩn bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cần thiết cho vai trò lãnh đạo trong lĩnh vực khách sạn và dịch vụ. Sinh viên làm việc trên các dự án thực tế trong cộng đồng doanh nghiệp và hoặc các bài tập mô phỏng quản lý thực tế. Sinh viên sẽ đạt được các kỹ năng quản lý và tiếp thị thực tế thông qua chương trình giảng dạy tập trung vào tính bền vững, quản lý sự kiện, quản lý doanh thu và hoạch định chiến lược. Chương trình bao gồm chương trình thực tập và khóa học capstone.

See moreSee less

Pre Courses

No Course!
See moreSee less

Pathway Courses

No Course!
See moreSee less

Career Opportunity

Career Opportunity

Ability to settle

Overseas Student Health Cover

Same Courses

Close search