Menu

Đăng ký tài khoản trên ApplyZones

Để thuận tiện trong việc tìm kiếm khóa học và nộp hồ sơ cho trường, bạn cần có tài khoản trên Applyzones. Đối với những bạn đã có tài khoản trên Applyzones, bạn chỉ cần bấm vào nút “Đăng nhập” để vào hệ thống.

Đối với những bạn chưa có tài khoản, bấm vào nút “Đăng ký” và làm theo yêu cầu để tạo tài khoản mới.

đăng ký tài khoản trên ApplyZones

Sau khi có tài khoản, đăng nhập để vào hệ thống. Hệ thống quản trị của Applyzones sẽ hiển thị ra bảng thông tin như dưới đây

Tài khoản ApplyZones

 

Tin bài khác

Đóng tìm kiếm